Mijn Account

Winkelwagen ( 0 ) Totaal € 0,00
 x 

Uw winkelwagen is leeg!

×

Attentie

Voor meer info of vragen kunt u contact met ons opnemen.

DESINFECTERENDE HANDGEL DERMORGEN DRY 100 ML

BESCHIKBAARHEID: Op voorraad

Dermogen Dry handgel 5L
Desinfecterende Handgel

Veiligheidsinformatieblad Akkoord volgens Reglement(CE) Nº 1907/2006 (REACH) Document: 04LAB004 Code: 324684 Handelsnaam: DERMOGENOL® Taal: HOL Revisie (datum): 13/06/2018 Versie: 12 Pagina : 1 / 10 Datum van uitgave: 27/08/2009 DERMOGENOL® RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Handelsnaam: Hydroalcholische gel. 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Relevant geïdentificeerd gebruik : Ontraden gebruik: Gebruik, anders dan het geïdentificeerd gebruik, wordt niet aanbevolen. 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad SUMINISTROS CIENTÍFICOS TÉCNICOS, S.A.U. (SUCITESA) C/Comadrán 39, nave A6 - P.I. Can Salvatella - 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) - España (Spain) Tel. +34 902 12 14 11 - Fax. +34 902 12 14 19 info@sucitesa.com - www.sucitesa.com 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen Zie RUBRIEK 4 (+34) 902 12 14 11 (maandag tot vrijdag: 9: 00-13: 30 en 15: 30-18: 00) AISE-C0001: Cosmetica RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 2.1. Indeling van de stof of het mengsel Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 - CLP 2.2. Etiketteringselementen Etiketteringselementen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 - CLP Gevarenpictogrammen Signaalwoord: Gevarenaanduidingen (H-zinnen) Voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) Aanvullende informatie op het etiket 2.3. Andere gevaren: Het product voldoet niet aan de criteria voor PBT of zPzB in overeenstemming met Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage XIII. Geen andere gevaren bekend. Zonder signaalwoord Veiligheidsinformatieblad Akkoord volgens Reglement(CE) Nº 1907/2006 (REACH) Document: 04LAB004 Code: 324684 Handelsnaam: DERMOGENOL® Taal: HOL Revisie (datum): 13/06/2018 Versie: 12 Pagina : 2 / 10 Datum van uitgave: 27/08/2009 RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Productidentificatie: Gevaarlijke stoffen: DERMOGENOL® (*) De volledige tekst van de in deze rubriek genoemde zinnen wordt gegeven in rubriek 16. 64-17-5 / 200-578-6 / 01-2119457610-43-XXXX / H225: Flam. Liq. 2- <50% M-factor EC naam IUPAC-naam Concentratiebereiken -% CLP-indeling Specifieke concentratiegrenzen CLP --- CAS No. / EC No. / REACH No. Ethanol Ethanol --- 67-63-0 / 200-661-7 / 01-2119457558-25-XXXX / H225: Flam. Liq. 2- H319: Eye Irrit. 2- H336: STOT SE 3- <25% M-factor EC naam IUPAC-naam Concentratiebereiken -% CLP-indeling Specifieke concentratiegrenzen CLP --- CAS No. / EC No. / REACH No. Isopropanol Propan-2-ol --- RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN Consultaties Nationaal Instituut voor Toxicologie: NA blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen Formule gedeponeerd antigif centrum Belgie.Tf. 070245245 - Antigif centrum de Paris Tf. 0140054848 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Inhalatie Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Contact met huid Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen Contact met ogen Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. LAAT DE VERGIFTIGDE IN GEEN GEVAL ALLEEN ACHTER. Indien de persoon buiten bewustzijn is, leg hem op zijn zij, met het hoofd zo laag mogelijk en de rest van het lichaam en de knieen gebogen (stabiele zijligging) Breng de vergiftigde naar een ziekenhuis en indien mogelijk het etiket of de fles tonen. Veiligheidsinformatieblad Akkoord volgens Reglement(CE) Nº 1907/2006 (REACH) Document: 04LAB004 Code: 324684 Handelsnaam: DERMOGENOL® Taal: HOL Revisie (datum): 13/06/2018 Versie: 12 Pagina : 3 / 10 Datum van uitgave: 27/08/2009 Inslikken De mond spoelen – GEEN braken opwekken. 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Inhalatie Overdreven blootstelling aan het product kan irritatie, hoest, ademhalingsproblemen, duizelingen, hoofdpijn, depressie van het centrale zenuwstelsel en narcose tot gevolg hebben. Contact met huid Geen effecten van betekenis Contact met ogen Irritatie, pijn, wazig zicht, mogelijke brandwonden Inslikken Irritatie van het spijsverteringsstelsel, buikpijn, diarree, braken 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen informatie beschikbaar over klinische tests en medische controle. Specifieke toxicologische informatie over stoffen, indien beschikbaar, zijn te vinden in rubriek 11. RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 5.1. Blusmiddelen Gepaste blusmiddelen: Watermist, schuim, droge blusagenten Vermijd de waterstroom. Brandbaar. Kan giftige, brandende, irriterende en verstikkende dampen veroorzaken in geval van brand. Koolstofmonoxide (CO), Koolstofdioxide (CO2), enz. Bescherming: Chemisch beschermingsmateriaal (pak, handschoenen, oog-/gezichtsbescherming, enz.). Autonoom ademapparaat. Gebruik water om de containers te koelen. Vermijd dat blusmiddelen in de riolen en waterlopen stromen. Brandresten en besmet bluswater dienen verwerkt te worden volgens de geldende normen. Ongepaste blusmiddelen: 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 5.3 Advies voor brandweerlieden Speciale beschermde uitrusting Advies RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen Gebruik een aangepaste en persoonlijke beschermende uitrusting. Zie HOOFDSTUK 8. Niet in de riolering of in waterlopen laten stromen. Indien dit voorvalt, dient men de lokale autoriteiten volgens de gangbare wetgeving te verwittigen. Zoals vermijden dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt. Vloeibaar product: De gestorte vloeistof tegenhouden en opruimen met absorberend materiaal (grond, zand en andere absorberende mineralen) en in een geschikte container plaatsen voor de verdere verwijdering ervan naar plaatselijke wetgeving. 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken Zie rubriek 8 en 13. Solid product: De gestorte vloeistof opruimen en in een geschikte container plaatsen voor verdere verwijdering, naar plaatselijke wetgeving. Zie HOOFDSTUK 13. Veiligheidsinformatieblad Akkoord volgens Reglement(CE) Nº 1907/2006 (REACH) Document: 04LAB004 Code: 324684 Handelsnaam: DERMOGENOL® Taal: HOL Revisie (datum): 13/06/2018 Versie: 12 Pagina : 4 / 10 Datum van uitgave: 27/08/2009 RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoer. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag. Opslaan volgens de lokale wetgeving. De recipiënten bewaren op een droge, goed verluchte plaats en bij een temperatuur tussen 5 en 35 ºC, ver van warmtebronnen en beschermd tegen rechtstreeks zonnelicht.Zorg voor een goede omloop van de producten. Producten met de kortste houdbaarheidsdatum dienen als eerste verkocht te worden. De producten niet langer dan 60 maanden opslaan, de aanbevolen houdbaarheidsdatum voor producten die in gepaste omgevingsomstandigheden worden opgeslagen. 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 7.3. Specifiek eindgebruik Zie RUBRIEK 1 RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 8.1. Controleparameters NEDERLAND - Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (Bron: GESTIS - International grenswaarden) Afgeleide dosis zonder effect (DNEL) en Predicted No Effect Concentration (PNEC) Niet beschikbaar voor het mengsel 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoer. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag. De volgende informatie is van toepassing voor de in punt 1 genoemde toepassingen. Normaal gebruik worden verondersteld voor deze rubriek. Voor meer informatie wordt verwezen naar het product Technische Data Sheet. (De informatie dient te worden bevestigd door de evaluatiebevoegde van de werkplaatsen) Passende technische maatregelen Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft Puur product - ONVERDUNDE Bescherming voor de ogen/het aangezicht: Niet nodig onder normale gebruiksomstandigheden. Niet nodig onder normale gebruiksomstandigheden. Beschermingsbril, volgens de norm EN166, wanneer er een spatrisico. Gebruik een aangepaste uitrusting. Huidbescherming: - Handbescherming: - Andere: Adembescherming: GRENSWAARDEN - op korte termijn GRENSWAARDEN - 8 uur Niet vastgesteld 1000 ppm - 1910 mg/m3 CAS-nr / EG Naam 64-17-5 / Ethanol / GRENSWAARDEN - op korte termijn GRENSWAARDEN - 8 uur 200 ppm - 500 mg/m3 400 ppm - 1000 mg/m3 CAS-nr / EG Naam 67-63-0 / Isopropanol / Veiligheidsinformatieblad Akkoord volgens Reglement(CE) Nº 1907/2006 (REACH) Document: 04LAB004 Code: 324684 Handelsnaam: DERMOGENOL® Taal: HOL Revisie (datum): 13/06/2018 Versie: 12 Pagina : 5 / 10 Datum van uitgave: 27/08/2009 Thermische gevaren Thermische gevaren geen bekend. RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 9.1. Informatie over fysische en chemische eigenschappen Geen gegevens beschikbaar Geen gegevens beschikbaar Geen gegevens beschikbaar Geen gegevens beschikbaar Geen gegevens beschikbaar Geen gegevens beschikbaar Geen gegevens beschikbaar Geen gegevens beschikbaar Geen gegevens beschikbaar Geen gegevens beschikbaar Geen gegevens beschikbaar Niet explosief Niet oxiderend Geen gegevens beschikbaar Doorschijnende vloeistof Kleurloos Karakteristiek 5,5+-0,5 >35ºC Oplosbaar in water 25+-5 (DIN53211) 0,86+-0,02 Aspect: Kleur: Geur: Geurdrempelwaarde: Smelt-/vriespunt: Beginkookpunt en kooktraject: Ontbrandingspunt: Verdampingssnelheid: Ontvlambaarheid (vast, gas): Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden: Dampspanning: Dampdichtheid: Relatieve dichtheid: Oplosbaarheden: Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: pH: Zelfontbrandingstemperatuur: Ontledingstemperatuur: Viscositeit: Ontploffingseigenschappen: Oxiderende eigenschappen: 9.2. Aanvullende informatie: RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT 10.1. Reactiviteit Stabiel onder aanbevolen bedienings- en stockeervoorwaarden. Geen bekend onder normale opslag en gebruikscondities. 10.2. Chemische stabiliteit: 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Warmte, vlammen, ontbrandingsbronnen, druk, direct zonlicht en incorrecte bediening van de containers. 10.4. Te vermijden omstandigheden 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen: 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten Geen reactiviteitsgevaren bekend onder normale opslag- en gebruiks-condities Oxidatiemiddelen en producten met extreme pH Veiligheidsinformatieblad Akkoord volgens Reglement(CE) Nº 1907/2006 (REACH) Document: 04LAB004 Code: 324684 Handelsnaam: DERMOGENOL® Taal: HOL Revisie (datum): 13/06/2018 Versie: 12 Pagina : 6 / 10 Datum van uitgave: 27/08/2009 Geen bekend onder normale opslag en gebruikscondities. In geval van ontbranding, zie SECTIE 5 RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 11.1. Informatie over toxicologische effecten Geen gegevens beschikbaar over het mengsel. Er wordt informatie verstrekt over in rubriek 3 opgenomen stoffen Scherpe toxiciteit: Irritatie / Corrosiviteit Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid; Mutageniteit in geslachtscellen CAS-nr / EG Naam Resultaat / Blootstellingswijze / Methode Resultaat / Blootstellingswijze / Methode Resultaat / Blootstellingswijze / Methode LD50 > 2000 mg/kg bw - Inslikken - Gelijkwaardige of soortgelijke OECD Guideline 401 LD50 > 2000 mg/kg bw - Contact met huid - Gelijkwaardige of soortgelijke OECD Guideline 402 LC50 (4H) > 20 mg/l (vapor) - Inhalatie - Gelijkwaardige of soortgelijke OECD Guideline 403 64-17-5 / Ethanol CAS-nr / EG Naam Resultaat / Blootstellingswijze / Methode Resultaat / Blootstellingswijze / Methode Resultaat / Blootstellingswijze / Methode LD50 > 2000 mg/kg bw - Inslikken - Gelijkwaardige of soortgelijke OECD Guideline 401 LD50 > 2000 mg/kg bw - Contact met huid - Gelijkwaardige of soortgelijke OECD Guideline 402 LC50 (4H) > 20000 ppmV (gas) - Inhalatie - Gelijkwaardige of soortgelijke OECD Guideline 403 67-63-0 / Isopropanol CAS-nr / EG Naam Resultaat / Blootstellingswijze / Methode Resultaat / Blootstellingswijze / Methode Niet irriterend - Contact met huid - Gelijkwaardige of soortgelijke OECD Guideline 404 Irriterend - Contact met ogen - Gelijkwaardige of soortgelijke OECD Guideline 405 64-17-5 / Ethanol CAS-nr / EG Naam Resultaat / Blootstellingswijze / Methode Resultaat / Blootstellingswijze / Methode Niet irriterend - Contact met huid - Gelijkwaardige of soortgelijke OECD Guideline 404 Irriterend - Contact met ogen - Gelijkwaardige of soortgelijke OECD Guideline 405 67-63-0 / Isopropanol CAS-nr / EG Naam Resultaat / Blootstellingswijze / Methode Resultaat / Blootstellingswijze / Methode Het is niet sensibiliserend - Contact met huid - Gelijkwaardige of soortgelijke OECD Guideline 406 Het is niet sensibiliserend - Inhalatie - Gelijkwaardige of soortgelijke OECD Guideline XXX 64-17-5 / Ethanol CAS-nr / EG Naam Resultaat / Blootstellingswijze / Methode Resultaat / Blootstellingswijze / Methode Het is niet sensibiliserend - Contact met huid - Gelijkwaardige of soortgelijke OECD Guideline 406 Geen gegevens beschikbaar - Inhalatie - Gelijkwaardige of soortgelijke OECD Guideline XXX 67-63-0 / Isopropanol Resultaat / Methode CAS-nr / EG Naam Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan - Gelijkwaardige of soortgelijke OECD Guideline 471, 474, 476 64-17-5 / Ethanol Resultaat / Methode CAS-nr / EG Naam Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan - Gelijkwaardige of soortgelijke OECD Guideline 471, 474, 476 67-63-0 / Isopropanol Veiligheidsinformatieblad Akkoord volgens Reglement(CE) Nº 1907/2006 (REACH) Document: 04LAB004 Code: 324684 Handelsnaam: DERMOGENOL® Taal: HOL Revisie (datum): 13/06/2018 Versie: 12 Pagina : 7 / 10 Datum van uitgave: 27/08/2009 Kankerverwekkendheid: Giftigheid voor de reproductie: Giftigheid door opeenvolgende dosissen: CAS-nr / EG Naam Resultaat / Methode Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan - Gelijkwaardige of soortgelijke OECD Guideline 451 64-17-5 / Ethanol CAS-nr / EG Naam Resultaat / Methode Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan - Gelijkwaardige of soortgelijke OECD Guideline 451 67-63-0 / Isopropanol CAS-nr / EG Naam Resultaat / Methode Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan - Gelijkwaardige of soortgelijke OECD Guideline 414, 415, 416 64-17-5 / Ethanol CAS-nr / EG Naam Resultaat / Methode Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan - Gelijkwaardige of soortgelijke OECD Guideline 414, 415, 416 67-63-0 / Isopropanol CAS-nr / EG Naam Resultaat / Blootstellingswijze / Methode Resultaat / Blootstellingswijze / Methode Resultaat / Blootstellingswijze / Methode NOAEL (90days) > 100 mg/kg bw/day - Inslikken - Gelijkwaardige of soortgelijke OECD Guideline 407, 408, Geen gegevens beschikbaar - Contact met huid - Gelijkwaardige of soortgelijke OECD Guideline 410, 411 Geen gegevens beschikbaar - Inhalatie - Gelijkwaardige of soortgelijke OECD Guideline 412, 413 64-17-5 / Ethanol CAS-nr / EG Naam Resultaat / Blootstellingswijze / Methode Resultaat / Blootstellingswijze / Methode Resultaat / Blootstellingswijze / Methode Geen gegevens beschikbaar - Inslikken - Gelijkwaardige of soortgelijke OECD Guideline 407, 408, 409 Geen gegevens beschikbaar - Contact met huid - Gelijkwaardige of soortgelijke OECD Guideline 410, 411 NOAEL(90days) > 250 ppmV/6h/day - Inhalatie - Gelijkwaardige of soortgelijke OECD Guideline 412, 413 67-63-0 / Isopropanol RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE Geen gegevens beschikbaar over het mengsel. Er wordt informatie verstrekt over in rubriek 3 opgenomen stoffen. 12.1. Toxiciteit CAS-nr / EG Naam Parameter / Resultaat / Organisme / Soort Parameter / Resultaat / Organisme / Soort Parameter / Resultaat / Organisme / Soort LC50 (96h) / > 100 mg/l / vis / Pimephales promelas EC50 (48h) / > 100 mg/l / schaaldieren / Daphnia magna EC50 (72h) / > 1000 mg/l / algen / Pseudokirchneriella subcapitata 64-17-5 / Ethanol CAS-nr / EG Naam Parameter / Resultaat / Organisme / Soort Parameter / Resultaat / Organisme / Soort Parameter / Resultaat / Organisme / Soort LC50 (96h) / > 100 mg/l / vis / Pimephales promelas EC50 (48h) / > 100 mg/l / schaaldieren / Daphnia magna EC50 (72h) / Geen gegevens beschikbaar / algen / Geen gegevens beschikbaar 67-63-0 / Isopropanol Veiligheidsinformatieblad Akkoord volgens Reglement(CE) Nº 1907/2006 (REACH) Document: 04LAB004 Code: 324684 Handelsnaam: DERMOGENOL® Taal: HOL Revisie (datum): 13/06/2018 Versie: 12 Pagina : 8 / 10 Datum van uitgave: 27/08/2009 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 12.3. Bioaccumulatie 12.4. Mobiliteit in de bodem 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 12.6. Andere schadelijke effecten: Andere: Resultaat / Methode CAS-nr / EG Naam De stof is gemakkelijk biologisch afbreekbaar. Op basis van de beschikbare gegevens wordt de indelingscriteria is niet voldaan Gemakkelijk biologisch afbreekbaar / Gelijkwaardige of soortgelijke OECD Guideline 301 64-17-5 / Ethanol Andere: Resultaat / Methode CAS-nr / EG Naam De stof is gemakkelijk biologisch afbreekbaar. Op basis van de beschikbare gegevens wordt de indelingscriteria is niet voldaan Gemakkelijk biologisch afbreekbaar / Gelijkwaardige of soortgelijke OECD Guideline 301 67-63-0 / Isopropanol Resultaat logKow <4,5. Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan CAS-nr / EG Naam 64-17-5 / Ethanol Resultaat logKow <4,5. Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan CAS-nr / EG Naam 67-63-0 / Isopropanol Resultaat Geen gegevens beschikbaar CAS-nr / EG Naam 64-17-5 / Ethanol Resultaat Geen gegeven

Offcanvas Menu